Dodatku motywacyjnego nie można się zrzec

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 8 stycznia 2015

Nauczyciel nie może zrzec się dodatku motywacyjnego przyznanego przez dyrektora. Pisemna adnotacja odmowna nauczyciela na piśmie w sprawie przyznania dodatku nie jest podstawą do jego nie naliczenia.

Nauczyciel nie może zrzec się dodatku motywacyjnego przyznanego przez dyrektora. Pisemna adnotacja odmowna nauczyciela na piśmie w sprawie przyznania dodatku nie jest podstawą do jego nie naliczenia.

  


Dodatek motywacyjny jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela - nie należnym wszystkim nauczycielom, lecz przyznawanym w związku ze spełnieniem określonych kryteriów. Szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku oraz wysokość stawek określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania.


Warunki przyznania dodatku

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;

  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;

  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;

  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,

  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem.


Dodatek na podstawie subiektywnej oceny

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zrzeczenie się dodatku motywacyjnego jest więc prawnie niemożliwe.

Dodatek motywacyjny to składnik, którego przyznanie uzależnione jest od subiektywnej oceny jakości pracy nauczyciela. Oczywiście nauczyciel ma prawo być niezadowolony z wysokości przyznanego dodatku i czuć się niedowartościowany, niemniej jednak niezadowolenie to nie może mieć formy zrzeczenia się dodatku.


 

Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel