Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za godziny karciane do których nie został zobowiązany

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 8 stycznia 2015

Rozliczeniu podlegają tylko te godziny karciane do realizacji których nauczyciel był zobowiązany przez dyrektora. Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za samowolną realizację większej liczby godzin karcianych.


Rozliczeniu podlegają tylko te godziny karciane do realizacji których nauczyciel był zobowiązany przez dyrektora. Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za samowolną realizację większej liczby godzin karcianych.


Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia -nauczyciel realizuje:

  1. zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

  • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem tych przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

  • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest zobowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem tych przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

  1. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Liczba godzin karcianych jest więc z góry ustalona. Zajęcia realizowane w ramach godzin karcianych realizowane w wymienionym wymiarze są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych. Oznacza to, że nauczyciel w okresie rozliczeniowym przeprowadzić ma określoną normą liczbę zajęć i tylko takie zajęcia podlegają rejestracji.


Zapamiętaj!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji zajęcia prowadzone w ramach tzw. godzin karcianych są odnotowywane w dzienniku zajęć lekcyjnych oraz dzienniku zajęć świetlicowych, a nie w odrębnym dzienniku godzin karcianych, jak dotychczas.


Wszelkie zajęcia realizowane przez nauczyciela poza ustalonymi normami czasu pracy, o ile nie są to zajęcia realizowane w ramach doraźnych zastępstw, czy godzin ponadwymiarowych, nie podlegają rejestracji, ani rozliczaniu.


Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel