Za nieobecność na radzie pedagogicznej nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 8 stycznia 2015

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.


Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.


  

Nauczyciel, w ramach stosunku pracy, zobowiązany jest do udziału w zebraniach organu prowadzącego. Zwolnienie z tego obowiązku nauczyciel może uzyskać wyłącznie z ważnej przyczyny. Tak samo jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w zebraniu rady to wykonywanie obowiązków w ramach ustalonej tygodniowej normy czasu pracy. Jeżeli nauczyciel nie brał udziału w zebraniu, to swoją nieobecność powinien usprawiedliwić na takich samych zasadach, jak usprawiedliwia się każdą inną nieobecność w pracy.


Brak usprawiedliwienia = naruszenie obowiązków

Jeśli nauczyciel nie uczestniczył w zebraniu rady i nie ma usprawiedliwienia, to jego zachowanie należy postrzegać w kategoriach naruszenia podstawowego obowiązku nauczyciela. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.


Naruszenie obowiązków = odpowiedzialność dyscyplinarna

Naruszenie wskazanego wyżej obowiązku jest przewinieniem, za które nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie. Jeżeli zatem dyrektor szkoły uważa, że zachowanie nauczyciela było znaczącym naruszeniem jego obowiązków może powiadomić komisje dyscyplinarną przy właściwym miejscowo wojewodzie. Konsekwencja będzie wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli nauczyciel nie będzie miał usprawiedliwienia dla swego zachowania odbędzie się postępowanie dyscyplinarne przed komisją.


Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel