Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi  

Zofia Rudzińska

Autor: Małgorzata Krajewska

Dodano: 23 stycznia 2014

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.


Przepisy ustawy o systemie oświaty nie regulują szczegółowo trybu ani terminów prowadzenia kontroli przez organ prowadzący. Należy zatem przyjąć, że to organ decyduje o ich częstotliwości i zakresie. W praktyce kontrole prowadzone są w trybie działań planowanych (zgodnie z przyjętym harmonogramem) lub doraźnych, gdy zaistnieje taka potrzeba np. w związku z wniesioną skargą lub zgłoszeniem o nieprawidłowościach.


W przypadku skarg zazwyczaj kontrola bez zapowiedzi  

Informacja o terminie i zakresie kontroli planowych może być przekazana dyrektorowi szkoły z wyprzedzeniem. Ma on wówczas możliwość przygotowania do wglądu wymaganych dokumentów i ewentualnego ich uporządkowania lub uzupełnienia.

Jeżeli kontrola prowadzona jest w związku ze złożoną skargą, to zazwyczaj przeprowadza się ją bez uprzedzania dyrektora szkoły.

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie:

  1. prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

  2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Tylko w powyższym zakresie może być prowadzona kontrola przez upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego.


Kontrolujący ma wgląd do szkolnej dokumentacji  

Osoby kontrolujące mają prawo:

  1. wstępu do szkoły,

  2. wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji,

  3. zgłaszać dyrektorom uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych.


Zapamiętaj!

7 dni na zastrzeżenia dyrektora

Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków wydanych przez osoby kontrolujące, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

Jednak w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ prowadzący, dyrektor jest zobowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni

Autor: Małgorzata Krajewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni praktyk i autor wielu publikacji
wiper-pixel