Rodzice na czas pracy za granicą mogą ustalić opiekuna prawnego dla dziecka

Autor: Patryk Kuzior

Dodano: 6 stycznia 2015

Wyjazd rodziców w celach zarobkowych za granicę pociąga za sobą problem organizacji opieki dla pozostawionego w kraju dziecka. Szkoła musi wiedzieć kogo powiadomić w razie wypadku czy problemów wychowawczych. Nie będzie wątpliwości jeśli rodzice na czas wyjazdu przekażą opiekę prawną nad dzieckiem.


Wyjazd rodziców w celach zarobkowych za granicę pociąga za sobą problem organizacji opieki dla pozostawionego w kraju dziecka. Szkoła musi wiedzieć kogo powiadomić w razie wypadku czy problemów wychowawczych. Nie będzie wątpliwości jeśli rodzice na czas wyjazdu przekażą opiekę prawną nad dzieckiem.


W przypadku dłuższego wyjazdu obojga rodziców poza granice kraju bez dziecka powstaje problem zapewnienia opieki. Rodzice na odległość nie mogą wykonywać władzy rodzicielskiej i sprawować opieki nad dzieckiem.


Krewni nie są decyzyjni w sprawach dziecka

Zwykle dziecko zostaje pod opieką krewnych, ale jest to jedynie opieka faktyczna a nie prawna. Problem pojawi się w przypadku jakichkolwiek poważniejszych spraw dotyczących dziecka (np. problemy z używkami, wypadek) ponieważ faktyczny opiekun nie jest decyzyjny. Z punktu widzenia przepisów prawa nie posiada on właściwie żadnych uprawnień do kierowania postępowaniem małoletniego czy też decydowania o jego sprawach.


Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Aby uniknąć problemów organizacyjnych rodzice mogą zadbać o ustanowienie prawnej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie takie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.


Zapamiętaj!

O zawieszeniu władzy rodzicielskiej rodziców i ustanowieniu opieki warto powiadomić szkołę, do której uczęszcza dziecko, by od razu wiadomym było z kim szkoła ma kontaktować się w sprawach ucznia.


Rodzice mogą wystąpić do sądu rodzinnego o zawieszenie przysługującej im władzy rodzicielskiej z powodu wyjazdu z jednoczesnym wnioskiem o ustanowienie prawnej opieki nad małoletnim.


Nie każdy może być opiekunem

We wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej rodzice powinni wskazać osobę, która mogłaby podjąć się takiej roli. Warto tu zaznaczyć, że w świetle art. 148 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekunem nie może być ustanowiona osoba, która:

  • nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;

  • została pozbawiona praw publicznych;

  • została pozbawiona władzy rodzicielskiej;

  • skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności;

  • za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim.

 

Opiekunem nie może być również:

  • osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

  • ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. 

  

Autor: Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych
wiper-pixel