Wysokość opłat za stołówkowe obiady dla nauczycieli ustala dyrektor

Agnieszka Kosiarz

Autor: Agnieszka Kosiarz

Dodano: 6 stycznia 2015

Uczniowie korzystający z obiadów w szkole opłacają jedyne koszty produktu, ponieważ organ prowadzący dopłaca do ich posiłków. W przypadku nauczycieli wiązałoby się to z potrzebą opodatkowania korzyści majątkowej.


Uczniowie korzystający z obiadów w szkole opłacają jedyne koszty produktu, ponieważ organ prowadzący dopłaca do ich posiłków. W przypadku nauczycieli wiązałoby się to z potrzebą opodatkowania korzyści majątkowej.


Szczegółową organizację szkoły, w tym stołówki szkolnej określa statut szkoły. Ustalenie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłek pozostaje we właściwości dyrektora szkoły, który działa w tym zakresie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zasady korzystania ze stołówki prowadzonej przez szkołę mogą przyjąć formę np. regulaminu. W regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące organizacji stołówki, kręgu osób korzystających z niej, opłat za posiłki. Ze stołówki korzystają przede wszystkim uczniowie szkoły, a ponadto mogą to być pracownicy szkoły.

Uczeń korzystający ze stołówki opłaca jedynie tzw. „wsad do kotła”. Opłata ta może być również niższa od kosztów produktów. Opłata ponoszona przez ucznia nie obejmuje całości kosztów przygotowania posiłku, gdyż nie wlicza się do niej wynagrodzeń pracowniczych (wraz z pochodnymi), ani kosztów utrzymania stołówki.


Zapamiętaj!

Wysokość należności za posiłki dla pracowników szkoły określa jej dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Zwykle pracownicy szkoły korzystający ze stołówki ponoszą pełne koszty posiłku. Wiąże się to przede wszystkim z zasadami dotyczącymi dopłat z budżetu jednostki prowadzącej szkołę do pełnych kosztów posiłku. O ile przepisy dopuszczają taka dopłatę w stosunku do uczniów, o tyle  z „dopłatą” do posiłku wydawanego nauczycielom i pracownikom może wiązać się opodatkowanie pozyskanej w ten sposób korzyści majątkowej.


Autor: Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego
wiper-pixel